1946

Epitaphs

Vilna Ghetto – Moscow – Lodz 1943-6